TEXTIL - MÓDA
ÚVOD KATALOG NOVINKY AKCE SLEVY VÝPRODEJ SKLADEM AKTUALITY OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
KÓD
Dagmar Hastrdlová
Adresa
TEXTILMODA
Malé Březno 85
Ústí nad Labem
400 02
Česká republika
74472101
nejsme plátci DPH
.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Platící pro nákup v internetovém obchodě TEXTILMODA

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  

www.textilmoda.cz

textilmoda@seznam.cz

 

 

zapsaný v obchodním rejstříku

evidující úřad:351001 - Magistrát města Ústí nad Labem

 

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 74472101


Dagmar Hastrdlová

Malé Březno 85

Ústí nad Labem 40002

 

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.textilmoda.cz    a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

*Ustanovení § 1827 odst. 2 občanského zákoníku: „Uzavírá-li se smlouva za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatel spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek.“ Textová podoba je zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat. Podle rozhodnutí Soudního dvora EU nepostačuje pouhé uvedení podmínek na webové stránce.Obchodní podmínky Vám budou doručeny zároveň s vaší objednávkou.

 

 

 

 

1.1.       Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné

1.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 10let      nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

2.       uzavření kupní smlouvy

2.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny (NEJSME PLÁTCI DPH) a všech souvisejících poplatků  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.[ Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky

.Odeslání balíčku Mimo ČR - Balíček Vám bude přepravcem  převážen a zjištěno  poštovné . O této skutečnosti budete informováni a po vzájemné dohodě Vám bude balíček odeslán.

2.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

                     objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

                     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

                     informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „     “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.       cena zboží a Platební podmínky

3.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu

  následujícími způsoby:

*v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 

 *bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. FIO BANKA ,Číslo účtu 2600219777/2010 

Pro snadné přiřazení  platby k Vaší objednávce ,prosím nezapomeňte na Var. symbol. (tímto je číslo Vaší objednávky).

 

 3.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do    7   dnů od uzavření kupní smlouvy.POKUD PO VZÁJEMNÉ DOHODĚ NENÍ DOMLUVENO JINAK .Např. rezervace atd..

3.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. 

3.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu  fakturu. Prodávající  není    plátcem daně z přidané hodnoty.Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na adresu kupujícího .Nebo bude přibalena a současně  odeslána se zbožím na Vámi uvedenou adresu.

 

 

4.       odstoupení od kupní smlouvy

4.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

4.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího textilmoda@seznam.cz      .

 

4.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

4.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí .

 

4.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

4.6.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

4.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

5.       přeprava a dodání zboží

5.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

6.       Práva z Vadného plnění[

6.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

                     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

                     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

                     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

                     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

                     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží

.6.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, ] Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

 

 

7.       další práva a povinnosti smluvních stran

 

7.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy      . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

8.       ochrana osobních údajů

8.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Fa. je zapsána do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů. 

pod registračním č. 00043534 / 001

 

 

8.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a      (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

V případě ,že nemáte zájem o zasílání info-emailu 

POSTAČÍ NÁM napsat   na e.mail textilmoda@seznam.cz

   NEZASÍLAT

 

8.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

                     požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

                     požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

9.       Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10.    Doručování

10.1.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

11.     závĚrečná ustanovení

11.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.] 

11.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: Dagmar Hastrdlová MALÉ BŘEZNO 85 ÚSTÍ NAD LABEM 40002

www.textilmoda.cz

textilmoda@seznam.cz

 

  

doplňující info k obchodu:

DOTAZ NA ZBOŽÍ:

Někteří z Vás neradi registrují.

V tomto případě  je zde možnost objednávky bez registrace

Pod každým nabízeným . zbožím, naleznete kolonku (DOTAZ NA ZBOŽÍ). Stačí napsat mam zájem, adresu , a způsob platby. Objednávka  bude i takto  vyřízena .

Nebo odeslat Vaši objednávku na e-mail textilmoda @seznam. cz

 

 

ZbOŽÍ NA OBJEDNÁVKU :

DOSTUPNOST ZBOŽÍ . .

- UVEDENÁ DOBA JE VŽDY INFORMATIVNÍ (MAXIMÁLNÍ) -SNAŽÍME SE JI VYŘÍDIT V CO NEJKRATŠÍM TERMÍNU. zašleme Vám info-email po konzultaci s dodavatel o skutečné dodací lhůtě.

BUDE  VÁM UPŘESNĚN POČET pracovních dnů, do kdy zásilku odešleme.

 Pozor - ne kdy ji  budete mít doma. 

Za služby doručovací společnosti neneseme  zodpovědnost. 

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku( nebo její část) v případě, že objednané zboží nemůže dodat. V případě,že  kupující již zaplatil bude mu POCHOPITELNĚ  FINANČNÍ  částka okamžitě VRÁCENA  na uvedený účet.

ALE RADĚJI OPRAVDU U ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU - KTERÉ NENÍ SKLADEM(u kterého není kolonka skladem ihned k odběru) SEČKEJTE  S PLATBOU  NA INFO . OD NÁS.

 

info :

 

 SECONHANDOVÉ ZBOŽÍ - SEKCE NA DVOREČEK (nošené,někdy více někdy méně ale bohužel s vadou- dirka, flíček, žmolečky  a pod.) 

OUTLET: nové,z předešlé kolekce, Někdy bez cedulky, některé s drobnou vadou, - , pochopitelně se na ni snažíme vždy upozornit

.

 Oblečení zn. WOLF-  VÁMI OBLÍBENÉ VOLNOČASOVÉ OBLEČENÍ ,  Doporučení: držte se mír !! 

V případě,že máte dotaz  - PIŠTE -PTEJTE SE 

 

Fotky u zboží 

 Mohou se vyskytnou mírné barevné odchylky. V případě ,že si nejste jisti barvou nebo odstínem zboží, ptejte se.  Ale snažíme se vždy barvičku uvádět.

Katalogové fotky také někdy zkreslují. .- v případě zájmu z Vaší strany , je možné odeslat na Vámi uvedený e-mail námi pořízené  foto .

 

 

 

REzervace  - OTEVŘENÝ BALÍČEK 

 nabízíme Vám možnost nechat si u nás na dobu 3 týdnů (pokud se nedomluvíme jinak) otevřený balíček.

 Stačí si jen na našich stránkách vybrat zboží, poslat objednávku  označit REzervace  .Do poznámek  nám nezapomeňte poznamenat,  že si přejete Otevřený balíček.

Tato objednávka bude standartně vyřízená a bude Vám odeslána předběžná cena. Za zboží  v otevřeném balíčku.Při další objednávce stačí opět do poznámek poznamenat - PŘIDAT DO BALÍČKU.

Poštovné, Vám bude započteno pochopitelně POUZE JEDNO až s poslední objednávkou.  Při poslední objednávce nám jen do poznámky napIšte - PROSÍM O ODESLÁNÍ BALÍČKU.  OZNAČTE ZPŮSOB PLATBY. ! Následně Vám bude odeslána celková cena  objednávky i s poštovným. Často se dotazujete na poštovné - (poštovné pochopitelně bude účtováno pouze jedno)

 

 

 

Dagmar Hastrdlová

textilmoda@seznam.cz

Formulář : Odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a Reklamace Vám odesíláme v e-mailu v příloze spolu s vyřízením Vaší objednávky.
TEXTILMODA
Malé Březno 85
Ústí nad Labem
400 02
Česká republika

 74472101

nejsme plátci DPH 

 

                                                            Obchodní podmínky  platné a účinné od 1. 1. 2014

 

Práva a povinnosti smluvních stran Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. . Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Balíkovna ČP
(Velikost: - max 50 × 50 × 50 cm) Nutno poznamenat výdejní místo Vaší Balíkovny. https://www.balikovna.cz/cs/vyhledat-balikovnu
65,00 Kč ZDARMA
POŠTOVNÉ ČR DOPORUČENĚ
Posíláme zboží prostřednictvím České pošty Nejdelší strana zásilky - MAX. 35 CM a váhy 2 Kg
99,00 Kč ZDARMA
POŠTOVNÉ ČR DOPORUČENĚ M
Posíláme zboží prostřednictvím České pošty DOPORUČENĚ Nejdelší strana zásilky- MAX. 50 CM A váhy 2 Kg
120,00 Kč ZDARMA
ČR - BALÍK DO RUKY - M
Zasíláme prostřednictvím ČESKÉ POŠTY BALÍK DO RUKY MAX. VELIKOST 50 CM
159,00 Kč ZDARMA
ZÁSILKOVNA
ZÁSILKOVNA - Zákazník si převezme zásilku na výdejních pobočkách Zásilkovny v ČR Nejdelší strana zásilky max . 70 cm Doporučujeme - za tuto cenu je možné odeslat až 4.5 Kg zboží . Nezapomeňte, prosím označit : Výdejní místo Vaší Zásilkovny . ↓↓↓
79,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
DOBÍRKA ČESKÁ POŠTA - ČR
Dobírečné 59.- V ČR ODESLÁNÍ ZÁSILKY ČP
59,00 Kč
Převodem na účet
Po připsání platby na náš účet, Vám bude zásilka odeslána. Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR 2600219777 / 2010 VS - UVEĎTE PROSÍM ČÍSLO OBJEDNÁVKY
BEZ POPLATKU
DOBÍRKA V ČR - ZÁSILKOVNA
DOBÍREČNÉ 39.- ČR Zásilka odeslána společ. Zásilkovna
39,00 Kč
EU obecné nařízení o ochraně
EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů http://www.privacy-regulation.eu/cs/index.htm
BEZ POPLATKU
REZERVACE
Pokud si u nás chcete nechat nebo již máte otevřený balíček bude Vám poštovné započteno až při poslední objednávce.
BEZ POPLATKU
Pozor !! INFO K EET
INFO EET Zákon č.112/2016 Sb. o evidenci tržeb par. 25 ods. 2. písmen A) - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. - Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online: v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Upozornění pro zákazníky: Úhrada na na náš účet a nebo platební kartou, která byla zaplacená za zboží přepravní společnosti , nepodléhá EET ( takto přijaté platby, jsou zasílaný přepravní společnosti na bankovní účet prodávajícího, nejedná se tedy o klasickou platbu v hotovosti mezi prodávajícím a kupujícím.)
BEZ POPLATKU
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
zaregistrujte se
LOGIN
HESLO
trvalé přihlášení
zapomněli jste heslo ?
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .